Luonto- ja virkistysarvot

Metsäsi säilyy metsänä

Silmun metsänhoito pitää metsäsi jatkuvasti puustoisena. Lisäksi jatkuvassa kasvatuksessa puustojen erirakenteisuus ja vaihtelu lisääntyvät, jolloin samassa metsikössä kasvaa erikokoisia puita taimista suuriin ylispuihin. Näin syntyy ihanteellista virkistysmetsää, joka tuottaa hyvin mm. marjoja ja sieniä. Jatkuva peitteisyys sekä monipuilinen puustorakenne ja alikasvos suosivat pienriistaa ja luovat hyvän pohjan rikkaan metsäluonnon säilymiselle. Silmun hoidossa tuttu maisema säilyy, eikä metsää tarvitse sulkea virkistyskäytöltä hakkuiden jälkeen.

20170210_133906

Jatkuva kasvatus säilyttää metsän

Sopivasti yläharvennuksella väljennetty metsä on hyvää virkistysmetsää. Kuvassa männikkö alle vuosi harvennuksen jälkeen.

20171023_095410

Avohakkuu vie maiseman ja virkistysarvot

Avohakkuu aiheuttaa voimakkaan maisemanmuutoksen ja sulkee metsän virkistyskäytöltä vuosikymmeniksi.

saastop_suuruh

Silmun tarkka maastosuunnittelu säästää arvokohteet

Maastosuunnittelussamme hakkuulla käsiteltävät alueet kartoitetaan kauttaaltaan maastossa, jolloin erityiskohteet eivät jää huomaamatta. Huolehdimme hakkuissa niin erityisten säätöpuiden kuin arvokkaiden elinympäristöjen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilymisestä.

20180616_151840

Hakkuilla voidaan myös lisätä luontoarvoja

Yläharvennusten myötä tasaikäisen viljelymetsänkin rakenne alkaa monipuolistua. Metsäluonnolle tärkeää lahopuuta voidaan hallitusti lisätä esimerkiksi katkomalla tekopökkelöitä tukiksi kelpaamattomista rungonosista. Alkuvaiheessa pökkelöt tuottavat ravintoa mm. tikoille, kuten kuvassa. Puuaineksen pehmetessä  pökkelö tarjoaa kodin kolopesijöille.