Metsänhoitomme

Jatkuva kasvatus: yläharvennuksia ja luontaista uudistumista

Hoidamme asiakkaidemme metsiä jatkuvalla kasvatuksella, jossa metsä pysyy jatkuvasti peitteisenä. Hakkuut teemme yläharvennusperiaatteella ja niin, että metsät uudistuvat luontaisesti. Yläharvennuksissa korjataan oikea-aikaisesti kypsät puut talteen, annetaan tilaa tuottavimmille rungoille ja käynnistetään luontainen uudistuminen kohdissa, joissa uusille taimille on tarvetta. Tällöin metsä tuottaa tasaisesti tuloja pienin kustannuksin ja vähäisellä hoitotyötarpeella. Metsään sidotun pääoman tuotto pysyy korkeana ja metsätalouden kannattavuus paranee. Jatkuva peitteisyys ylläpitää hyviä virkistysmetsiä ja luo edellytykset rikkaalle metsäluonnolle.

20141031_112347

Metsä ennen hakkuuta

Jatkuvassa kasvatuksessa metsä yläharvennetaan, kun riittävä kertymä hakkuukypsiä tukkipuita on korjattavissa. Kuvassa kuusivaltainen sekametsä ennen yläharvennusta.

20160330_150011

Metsä hakkuun jälkeen

Yläharvennuksessa metsästä poistetaan suurimmat puut, jotka tuottavat hakkuutuloa metsänomistajalle. Kasvamaan jätetään pienet ja keskisuuret puut, jotka tuottavat hyvän arvokasvun ja uusia tukkisatoja tuleviin hakkuisiin. Tyypillinen hakkuukertymä on n. 100 kuutiota hehtaarilta, josta 70-80 % arvokasta tukkia.

Puun_OIKEA_Arvokasvupros_2_2019

Yläharvennus - avain parempaan kannattavuuteen

Puun suurin arvokasvu tapahtuu, kun runko järeytyy kuitumitasta tukkipuuksi ja edelleen useamman tukin rungoksi. Metsänomistajan kannattaakin kasvattaa mahdollisimman moni metsän runko yli parhaiden arvokasvuvaiheiden, minkä toistettavat yläharvennukset mahdollistavat. Havainnekuvassa yhden puun suhteellinen arvokasvu eri kokovaiheissa.